Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad van Meierijstad bestaat uit 37 leden. Voor de verdeling zie onderstaande link.

Wilt u uw stem laten horen of invloed uitoefenen op de mening van de raad? Dan kunt u het volgende doen:

  • onderwerp aandragen bij de agendacommissie
  • inspreken bij een commissievergadering
  • inspreken bij een beeldvormende avond
  • een brief aan de raad sturen

Meer informatie: zie de afzonderlijke vragen in de vraagbaak of neem contact op met de griffie via griffie@meierijstad.nl


Bekijk het filmpje met uitleg spreekrecht via onderstaande link:

Ook thuis kunt u de vergaderingen volgen. Ze worden live uitgezonden via de website. Ook achteraf kunt u de vergaderingen bekijken. Zie onderstaande link.

De burgemeester is voorzitter van de raad. Hij zorgt ervoor dat de raadsvergaderingen goed verlopen. Als de burgemeester afwezig is, of als zijn beleidsterrein besproken wordt, zit een raadslid de vergadering voor. Dat is één van de twee waarnemend raadsvoorzitters. De burgemeester stemt niet mee. Zijn vervangers wel.

Kijk via onderstaande link naar een filmpje over spreekrecht tijdens beeldvormende avonden en commissievergaderingen.

De gemeenteraad maakt keuzes en neemt besluiten over het uit te voeren beleid en de financiën. De besluiten van de gemeenteraad worden voorbereid in de raadscommissie. Ieder raadslid heeft één stem. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Hoe neemt de gemeenteraad besluiten? En waar gaat het zoal over? Om deze vragen te beantwoorden nemen we je graag ‘Mee in de Raad’. In deze video’s wordt het proces van de raad doorlopen aan de hand van wisselende onderwerpen. Wat is het voorstel, wat vinden inwoners en wat besluit de raad? Bekijk het in de video’s via onderstaande link.

De gemeenteraad van Meierijstad werkt met het zogenaamde BOB-model. Dit staat voor Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. De gedachte is om een onderwerp eerst goed te verkennen, daarna een mening te vormen en tot slot een besluit te nemen.


Beeldvorming
Het doel van de beeldvormende avond is om informatie op te halen. Meestal is dit informatie van het college. Inwoners, organisaties of bedrijven kunnen ook informatie met de raad delen. Tijdens de beeldvormende avond is er ook ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen. Standpunten worden die avond niet ingenomen.
Wanneer er veel onderwerpen op de agenda staan, worden deze opgedeeld in verschillende ruimten.


Oordeelsvorming
In de commissies nemen fracties een standpunt in en gaan de leden met elkaar in debat. De commissie adviseert de raad hoe een onderwerp te behandelen: een hamer- of bespreekstuk. Een hamerstuk betekent dat fracties akkoord zijn met het voorstel. In de raad wordt hierover niet meer gesproken. Een bespreekstuk wordt wel in de raad besproken.


Besluitvorming
De gemeenteraad neemt tot slot de besluiten. Daarna is het aan het college van burgemeester en wethouders om deze uit te voeren.

Burgers en/of maatschappelijke instellingen kunnen onderwerpen aandragen bij de agendacommissie. Het gaat om onderwerpen waarover zij informatie willen delen met de raad. Via de griffie kunt u een gemotiveerd verzoek indienen bij de agendacommissie.
Het is aan de agendacommissie om te besluiten of en zo ja wanneer de onderwerpen te agenderen voor een beeldvormende avond.


Meer informatie: griffie@meierijstad.nl

Met het stellen van vragen controleert de raad het college. Technische vragen worden schriftelijk aan het college gesteld. Feitelijke of technische vragen kunnen ook rechtstreeks aan de ambtenaren worden gesteld. Via mondelinge vragen, die aan het begin van een raadsvergadering kunnen worden gesteld, kan de raad zich door het college laten informeren over actuele en urgente situaties. Technische vragenvragen vindt u via onderstaande link.

De voorzitter en de leden van de rekenkamercommissie worden benoemd door de gemeenteraad.
Benieuwd wie er in de rekenkamercommissie zitten? Klik op onderstaande link.

Via een brief aan de gemeenteraad kunt u aandacht vragen voor een onderwerp. De e-mail of brief komt dan op de lijst van' ingekomen stukken' van de raad. In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden ze niet getoond op de website. De gemeenteraad ziet de brieven wel via een intern raadsinformatiesysteem.
Stuur een brief digitaal naar griffie@meierijstad.nl


Of stuur een brief naar de griffie via:
Postadres Meierijstad
Postbus 10.001
5460 DA Veghel

De raads- en commissievergaderingen en de beeldvormende avonden zijn openbaar. U bent altijd welkom om hierbij aanwezig te zijn.


De vergaderingen zijn in het bestuurscentrum van Meierijstad, Burgemeester Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode. U kunt zomaar binnenlopen en op de publieke tribune gaan zitten.


Ook thuis kunt u de vergaderingen bekijken. Ze worden live uitgezonden via de website. Zie onderstaande link.

Als u op onderstaande link klikt komt u bij de informatie over de rekenkamercommissie. U kunt daar kennisnemen van de gepresenteerde rapporten, jaarverslagen en onderzoeksprogramma's. De actuele stand van zaken van lopende onderzoeken treft u daar ook aan.

Tijdens een beeldvormende avond kan over zowel geagendeerde als niet geagendeerde onderwerpen worden ingesproken. Uitgangspunt is vijf minuten per spreker. Na het inspreken kunnen raads- en commissieleden vragen stellen.
Ondersteuning van de inspreekbijdrage met schriftelijk materiaal is mogelijk. Dit is vooraf toe te sturen naar de griffie. De griffie zorgt voor verspreiding onder de raads- en commissieleden.
Let op: De beeldvormende avond wordt live uitgezonden. Zie www.meierijstad.nl/videoregistraties.


Aanmelding:
Uiterlijk 12.00 uur de dag voorafgaand aan de dag van de beeldvormende avond via onderstaande link.


Meer informatie: griffie@meierijstad.nl

Hoe neemt de gemeenteraad besluiten? En waar gaat het zoal over? Om deze vragen te beantwoorden nemen we je graag ‘Mee in de Raad’. In deze nieuwe video’s wordt het proces van de raad doorlopen aan de hand van wisselende onderwerpen. Wat is het voorstel, wat vinden inwoners en wat besluit de raad? Bekijk het in de video’s.

De agendacommissie bepaalt wat er tijdens de beeldvormende avond, in de commissies en in de raadsvergadering besproken wordt. In de agendacommissie zitten alle fracties (1 lid per fractie).

De gemeente Meierijstad heeft twee commissies: Mens en Maatschappij en Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering. De commissies worden voorgezeten door een voorzitter. De commissievoorzitters zijn door de raad benoemd. Zij wisselen elkaar per vergadering af. Zij zitten ook –bij toerbeurt- de beeldvormende avonden voor.


Hoe word je commissievoorzitter?
De gemeentewet schrijft voor dat de commissies voorgezeten moeten worden door een raadslid. Fracties kunnen hiervoor kandidaten voordragen. Ook in Meierijstad is deze werkwijze gevolgd. Op basis van voordrachten van fracties zijn negen raadsleden als commissievoorzitter benoemd. De zittingsperiode van de voorzitters eindigt met het einde van de zittingsperiode van de raad. Een voorzitter kan te allen tijd zelf ontslag nemen.


Wat doet een commissievoorzitter?
Een commissievoorzitter zit als technisch voorzitter de commissievergadering en de beeldvormende avond voor. De voorzitter neemt dus niet aan het debat deel. De commissievoorzitters zijn geschoold om ervoor te zorgen dat een vergadering goed verloopt. Een goede vergadering valt of staat met een juiste voorbereiding. Dat geldt voor alle deelnemers maar in nog sterkere mate voor de voorzitter. Een voorzitter moet drie ballen in de lucht houden tijdens de vergadering: de inhoud, de procedure en de sfeer.


Wil je weten wie de commissievoorzitters zijn? Klik op onderstaande link.

De gemeenteraad van Meierijstad werkt met het zogenaamde BOB-model. Dit staat voor Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. De gedachte is om een onderwerp eerst goed te verkennen, daarna een mening te vormen en tot slot een besluit te nemen.


Beeldvorming
Het doel van de beeldvormende avond is om informatie op te halen. Meestal is dit informatie van het college. Inwoners, organisaties of bedrijven kunnen ook informatie met de raad delen. Tijdens de beeldvormende avond is er ook ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen. Standpunten worden die avond niet ingenomen.
Wanneer er veel onderwerpen op de agenda staan, worden deze opgedeeld in verschillende ruimten.


Wilt u inspreken tijdens een beeldvormende avond? U kunt zich aanmelden via onderstaande link.

Klik op onderstaande link.
In de rubriek 'Ken uw raadslid' stellen raadsleden zich voor aan de inwoners van Meierijstad.

Om op de hoogte te blijven van de bijeenkomsten van de gemeenteraad, kunt u de agenda bekijken. Hierin is te zien welke onderwerpen worden besproken en wanneer.

Klik op onderstaande link.
In de rubriek 'Ken uw burgercommissielid' stellen burgercommissieleden zich voor aan de inwoners van Meierijstad.

Het is mogelijk om een fractievergadering te bezoeken. De fracties (raadsleden die gekozen zijn voor een bepaalde politieke groepering of partij) vergaderen maandelijks. De fracties bespreken de agenda's van de raad en de commissies en andere belangrijke politieke onderwerpen. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Meldt u zich van tevoren wel even aan bij de fractie.

Over onderwerpen die op de agenda van de commissies staan kan worden ingesproken. Er geldt een aantal uitzonderingen, zoals benoemingen en voordrachten. Er geldt een maximale spreektijd van vijf minuten per spreker. Na het inspreken kunnen commissieleden korte, verhelderende vragen stellen. Discussie met de commissieleden is niet mogelijk. De voorzitter of een commissielid doet een voorstel voor de behandeling van de inspreekbijdrage.
Ondersteuning van de inspreekbijdrage met schriftelijk materiaal is mogelijk. Dit is vooraf toe te sturen naar de griffie. De griffie zorgt voor verspreiding onder de raads- en commissieleden.
Let op: De commissievergadering wordt live uitgezonden. Zie www.meierijstad.nl/videoregistraties.


Aanmelding:
Uiterlijk 12.00 uur de dag voorafgaand aan de dag van de commissievergadering via onderstaande link.


Meer informatie: griffie@meierijstad.nl

Met het stellen van vragen controleert de raad het college. Bestuurlijke vragen, ook wel artikel 33-vragen genoemd, worden schriftelijk aan het college gesteld. Bestuurlijke vragen vindt u via onderstaande link.

De raad beslist hoe het gemeentegeld wordt besteed en stelt daarvoor jaarlijks de begroting vast. Daarnaast heeft de raad ook budgetrecht. De raadsleden beslissen welk bedrag aan welk onderwerp wordt uitgegeven. Tenslotte controleert de raad aan de hand van de jaarrekening het gevoerde beleid van het College; is het geld goed en efficiënt besteed? Zie ook onderstaande link.

Meierijstad heeft twee commissies: Mens en Maatschappij en Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering. In de commissies zitten behalve raadsleden ook burgercommissieleden.
Elke fractie mag maximaal vier burgercommissieleden voordragen voor benoeming. De burgercommissieleden worden door de raad benoemd.
Voor de verdeling zie onderstaande link.

De vergaderstukken zijn te raadplegen in het raadsinformatiesysteem (RIS).  Zie onderstaande link.
De stukken zijn ook via de gratis IBabs App te raadplegen


Download de app IBabs

  • Voor Android in de Google Play Store
  • Voor iPhone in de App Store

Vul in bij organisatie: Meierijstad


Vul in bij login gegevens:

  • e-mailadres: burger
  • wachtwoord: burger

In de commissies nemen fracties een voorlopig standpunt in. Hier is ook het debat. De commissie adviseert de raad hoe een onderwerp te behandelen: een hamer- of bespreekstuk. Een hamerstuk betekent dat fracties akkoord zijn met het voorstel. In de raad wordt hierover niet meer gesproken. Wel kan een fractie aangeven waarom men voor of tegen is (= stemverklaring). Een bespreekstuk wordt wel in de raad besproken. De bespreking is beperkt tot een amendement (= wijziging in het voorstel) of motie (= verzoek aan college, oproep aan de raad). Benieuwd wie er in de commissie zitten? Klik op onderstaande link.